اسنوا ونچرز

پنتا پلاسما یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ برسام تِک به گروه انتخاب پیوست

/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

با امضای قراردادی میان صندوق اسنوا ونچرز و هلدینگ برسام تِک (بازوی سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر صندوق نانو) شرکت پنتا پلاسما به گروه «انتخاب» پیوست.