سینا آمفولیش

سینا آمفولیش/ژل درمان سالک

/sina-ampholish

این محصول ژل موضعی آمفوتریسین B نانولیپوزومال %۰/۴ می‌باشد که به منظور درمان بیماری سالک تولید شده و به صورت موضعی قابل استعمال است.