محمد عبدالاحد

چهار دستگاه کاربردی برای تشخیص و درمان سرطان ساخته شد

/post-78

چهار دستگاه ایرانی برای تشخیص و درمان سرطان توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران(شرکت نانو حسگر سازان سلامت آریا) ساخته شد.