شرکت نانو فناوری دانش دواگستر در مهر ماه 1396 جهت فعالیت دارویی و آرایشی و بهداشتی به ثبت رسید.