تصفیه پساب به روش MBR یکی از فرآیندهای بیولوژیکی تصفيه می باشد كه از تركيب فرآيندهای لجن فعال متعارف با سيستم غشایی تشكيل شده است. در این سیستم ترکیب واحدهاي هوادهی، ته نشینی ثانویه و فيلتراسيون در يك مخزن، جايگزين فرآيند هاي تصفيه متعارف شده است. در اين فرآيند جايگزيني واحد ته نشينی ثانویه با سيستم فیلتراسیون غشایی، مزایایی از قبيل افزايش پايداری در بهره برداری، كاهش توليد لجن مازاد و كيفيت بسيار بالاتر پساب خروجي را ایجاد می کند. بنابراين اين فرآیند، فرآيند مناسبی است كه می تواند در محدوده وسيعی در تصفيه پساب­ های صنعتی بكار گرفته شود.

شرکت دانش پژوهان صنعت نانو طراحی و اجرای سیستم های MBR را با استفاده از غشاهای سرامیکی نانو ساختار در مقیاس های مختلف انجام می دهد