یکی از فرآیندهای بیولوژیکی تصفيه می باشد كه از تركيب فرآيندهای لجن فعال متعارف با سيستم غشایی تشكيل شده است.
در تصفیه پساب به این روش سیستم ترکیب واحدهاي هوادهی، ته نشینی ثانویه و فيلتراسيون در يك مخزن، جايگزين فرآيند هاي تصفيه متعارف شده است.

در اين فرآيند جايگزيني واحد ته نشينی ثانویه با سيستم فیلتراسیون غشایی، مزایایی از قبيل افزايش پايداری در بهره برداری، كاهش توليد لجن مازاد و كيفيت بسيار بالاتر پساب خروجي را ایجاد می کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت دانش پژوهان مراجعه فرمایید.

#دانش_پژوهان_صنعت_نانو

#هلدینگ_برسام