بازاریابی

چطور کسب‌وکارتان را نابود کنید!

/how-to-destroy-your-business

می‌خواهیم در رابطه با یکی از راه‌های ساده و رایج که به نابود شدن کسب‌وکار منتهی می‌شود صحبت کنیم، البته امیدواریم هیچ‌وقت کسب‌وکارتان به این سمت پیش نرود. این اشتباه را بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در حوزه بازاریابی مرتکب می‌شوند.


وضعیت بودجه بازاریابی شرکت‌های بزرگ در سال 2021

/post-80

بر اساس گزارش Gartnerمتوسط بودجه اختصاص یافته به بازاریابی در سال 2021 به حدود 6.4 درصد از درآمد شرکت‌ها رسیده که این عدد در سال 2020، 11 درصد بوده است