دو نوع اصلی از تحقیقات بازار وجود دارد که کسب و کارهای مختلف با توجه به ماهیت فعالیتشان، برای جمع آوری اطلاعات کاربردی در مورد محصولات و یا خدمات خود از آن‌ها استفاده می کنند: تحقیقات بازار اولیه و تحقیقات بازار ثانویه.

1.تحقیقات بازار اولیه

 شامل تحقیقاتی است که اطلاعاتی پیرامون محصولات و خدماتی که کسب و کار ارائه می‌دهد و از آن برای تحقیقات بازار در زمینه کشف داده‌های اصلی و اولیه استفاده می‌شود. تحقیقات بازار اولیه شامل تحقیقات بازار کمی و تحقیقات بازار کیفی است.

تحقیقات کمی

 برای سنجش نگرش و یا الگوهای رفتاری استفاده می‌شود. متغیرهای اصلی را اندازه گیری می‌کند، پاسخ‌ها را مقایسه می‌کند و روایط بین متغیرهای اصلی را برجسته می‌کند. تحقیقات کمی شامل نظر سنجی از نمونه‌های جمعیتی، جمع‌آوری نتایج و تعمیم آن برای کل جمعیت است. این نوع تحقیق نیاز به توسعه ابزارهای اندازه‌گیری استاندارد (بعنوان مثال پرسشنامه‌های ساختارمند) دارد. 

تحقیقات کیفی

به منظور درک چرایی و چگونگی است. این نوع از تحقیقات ممکن است کاوشگرانه یا عملیاتی باشد. روش کاوشگرانه برای تحقیق در مورد بخشی ناشناخته، شناسایی دامنه یک مشکل و مفروضاتی که در ذهن است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحقیقات عملیاتی بعنوان مثال می‌تواند انجام یک تحلیل عمیق از پاسخ‌های یک گروه هدف باشد. این نوع تحقیق ممکن است شامل یک نمونه کوچک از جامعه هدف باشد که احتمال دارد برش مناسبی از کل جمعیت هم نباشد.


2 .تحقیقات بازار ثانویه

تحقیقات بازار ثانویه و یا اصطلاحا پشت میزی شامل پردازش اطلاعاتی است که توسط دیگران جمع‌آوری شده است. این نوع تحقیقات ممکن است شامل مطالعه و یا خریدن اطلاعات باشد که از طریق منابعی دیگر مانند گزارشات، مقالات، مطبوعات، داده‌های تجاری و یا ... ارائه شده اند. تحقیقات ثانویه معمولا ارزانتر و سریعتر از تحقیقات اولیه انجام می‌گیرد. 

کسب و کار ‌هایی که از تحقیقات ثانویه استفاده می‌کنند باید به این نکته توجه کنند که داده‌ها برای اهداف دیگری جمع‌آوری شده است که شاید لزوما به کسب و کار آن‌ها ارتباط مشخص و مستقیمی نداشته باشد. 

نویسنده:جواد میرزائی، مدیر مطالعات بازار