خلاصه مباحث:

در اولین نشست هیئت مرکزی کمیسیون توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر که در تاریخ 9 اسفند 1402 به میزبانی اسمارتاپ برگزار شد، حاضرین پس از مرور مصوبات جلسه اول، به بحث و تبادل نظر پیرامون اولویت‌های فعالیت کمیسیون پرداختند. در نهایت، اولویت‌های ذیل برای پیگیری تعیین شد:
ارتباط و پیگیری از صندوق نوآوری و شکوفایی:
تاسیس مگافاند
تاسیس صندوق‌های LPF (Limited Partner Fund)
ارتباط با ارکان بازار سرمایه:
کمک به اجرایی شدن بازار نوآفرین
تسهیل خروج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده
پیگیری اجرایی شدن دستورالعمل راه‌کار ضمانت جسورانه از صندوق نوآوری و شکوفایی
اقدامات لازم برای تحقق هر اولویت:
1. تاسیس مگافاند و صندوق‌های LPF:
ارتباط و جلسه با آقای خطیب (سرپرست مدیریت طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی)
دریافت وضعیت فعلی LPF
2. کمک به اجرایی شدن بازار نوآفرین و تسهیل خروج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده:
جلسه با آقای ابوجعفری (مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری)
تعیین مسیرهای فعالیت در حوزه ابزارهای بازار سرمایه و خروج
3. پیگیری اجرایی شدن دستورالعمل راه‌کار ضمانت جسورانه:
پیگیری از آقای خیاطیان (ریاست محترم صندوق نوآوری و شکوفایی)
ترکیب اعضای کمیسیون برای پیگیری هر موضوع:
1. تاسیس مگافاند و صندوق‌های LPF:
آقای محمد پیری
آقای محسن صدری
آقای صابر صیادی
آقای احمدرضا صادقی
2. بازار سرمایه:
آقای سینا جیرفتی
آقای صابر صیادی
آقای محسن صدری
3. ضمانت جسورانه:
آقای رضا باقری
آقای محمد پیری
مسیر پیگیری و تصمیمات مربوط به ارتباط با ارکان مورد نظر:
تعیین تاریخ جلسات و زمان‌بندی پیگیری‌ها
تهیه گزارش‌های دوره‌ای
انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم
امید است با تلاش این هیئت، گامی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور برداشته شود.