فرآیند اسمز معکوس (RO) یک فرآیند اقتصادی در شیرین سازی آب دریا می ­باشد که در این فرآیند آب دریا با فشار بالا از غشای نیمه تراوا یا ممبران با هدف جداسازی نمک­ های محلول از آب شور عبور داده می شود. فناوری RO امروزه به عنوان اقتصادی ترین روش شیرین سازی آب دریا در احجام وسیع است. سیستم­ های RO نیازمند فرآیندهای پیش تصفیه جهت افزایش راندمان و طول عمر غشاها می­ باشند. از مهمترین اهداف سیستم ­های پیش تصفیه RO تامین آب دارای کدورت و SDI پایین می­ باشد.

سامانه‌های پیش تصفیه­ ی DRPS1 تولیدی شرکت دانش پژوهان صنعت نانو با بهره گیری از غشاهای نانو ساختار با حفرات زیر 100 نانومتر قادر به تامین آب با کدورت و SDI زیر1 می باشد.